Planeringsanalyser

Tjänster

Med tidplanering och tidsstyrning som grund utför Qognito olika typer av planeringsanalyser. Inte sällan integrerat med riskhantering, kostnadsstyrning och omfattningshantering.

Successiv analys av tidplan ett värdefullt verktyg för att ta hänsyn till projektets osäkerhet avseende tid. Osäkerheterna finns såväl i tidsåtgången för respektive aktivitet som i oförutsedda händelser (risker), och på grund av osäkerheter i projektet går det oftast inte att med säkerhet säga när projektet kommer att färdigställas. Med successiv analys av tidplanen kan man istället göra en bedömning av med vilken sannolikhet ett projekt färdigställs vid ett visst datum, vilket gör att förståelsen för en viss tidplan ofta blir större.

Resultatvärdeanalys, eller Earned Value Management, EVM, används för att följa upp och styra projektets framdrift med utgångspunkt från såväl omfattning som kostnader och tid. Grunden för detta är projektets fastställda referensplaner (baseline). Värdet som räknas fram ger en bild av hur mycket värde man fått för pengarna vid en viss tidpunkt. Ur resultatet kan även trendanalyser göras för projektets fortsatta resursbedömning.

Qognito har med framgång använt successiv analys av tidplan för att tidigt bedöma projektets färdigställandetid och resultatvärdesanalys för tids- och kostnadsstyrning av stora projekteringsuppdrag.

Daniel Rudqvist