Tidplanering & Tidsstyrning

Tjänster

Att färdigställa projekten och leverera nyttorna enligt tidplan är ett av de viktigaste målen i de flesta projekten. Förseningar påverkar ofta projektbudgeten negativt och kan även påverka andra följdinvesteringar eller samhällsnyttor. Ett försenat projekt kan även innebära uteblivna intäkter för exempelvis en producerande fabrik eller kraftverk. Därför är tidplanering och tidsstyrning är en av grunderna i projektledning för att genomföra lyckade projekt.

Tidplaneringen är ett sätt att sprida information till projektets intressenter, exempelvis beställare, projektledning, entreprenörer, projektörer, allmänhet etc. Informationen i tidplanen innebär ömsesidiga förpliktelser mellan inblandade parter.

Tidsstyrning innebär att i tid kunna genomföra förändringar i planeringen som vid särskilda händelser bedöms nödvändiga för att kunna klara tidsramarna.

Qognito Management har mångårig vana av tidplanering och tidsstyrning i såväl mindre projekt som i stora projekt och projektportföljer.

Daniel Rudqvist