Riskhantering handlar om att på ett systematiskt sätt inventera, analysera och förebygga olika typer av risker och osäkerheter i projektverksamheten.

Detta syftar till att en projektets resurser och intäktsmöjligheter skall skyddas mot skador så att projektet och verksamhetens mål kan nås till en så låg kostnad som möjlig. Detta är endast möjligt om beslut fattas utifrån de rådande förutsättningarna och kunskap om hur dessa påverkar projektet. Professionell riskhantering är den kompass som behövs för att kunna orientera sig.

Qognito erbjuder erfarna specialister för att hantera projektets unika förutsättningar genom samtliga faser, från tidig planering till avslut och överlämnande. Vi kan göra kortare punkinsatser när projektet är i behov av en riskinventering eller så kan vi sätta upp ett fullständigt ramverk för hur riskhanteringen skall bedrivas i ett unikt projekt.

Framgångsrik riskhantering handlar såklart om en kombination av kunskap och erfarenhet varvid vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar för projektledare eller ett mentorskap för individer som innehar rollen risk manager i verksamheten eller på annat sätt är ansvarig för riskhanteringen.

Sammanfattningsvis så erbjuder vi kompetens inom följande specialistområden: