Kostnadsstyrning

Tjänster
Att kostnadsstyra är något som är viktigt att göra, desto tidigare i projektet det görs ju bättre resultat har detta för projektets totalkostnad. Kostnadsstyrningen har sin grund i tre viktiga parametrar: tid, kostnad och kvalitet, de måste styras på rätt sätt och tillsammans för att inte skapa obalans i projektbudgeten.

Kostnadsstyrning är en del av projektledningen och berör såväl projekteringen som produktionen och även förvaltningen. Det är viktigt att vara medveten om vart pengarna tar vägen och framförallt veta var i projektet det ska satsas mer för att få ett så bra resultat som möjligt. De är för de flesta ingen hemlighet att det inom byggsektorn är svårt att hålla budget- och tidsramar. Begreppet kostnadsstyrning kan lätt missförstås, man varken styr eller minimerar de kostnader som finns, utan man styr de faktorer som ligger till grund för kostnaderna. I och med att kostnadsstyrningen påbörjas redan i ett tidigare skede av produktbestämningen bygger detta på att metoder för kravvärdering och kostnadsberäkning finns. Ett av kostnadsstyrningens huvudsyften är att beställaren ska kunna veta slutkostnaden och årskostnaden då olika investeringsbeslut fattas, under hela processen gång med en tillräckligt hög säkerhet. Qognito kan erbjuda en bred kompetens inom samtliga planeringsprocesser i kombination med metoder och verktyg för att ta fram budgetar, prognoser och andra kostnadsanalyser. Vi samarbetar med byggkalkylatorer men nyckeln till framgång är att vi har en bred erfarenhet och kompetens inom projektplanering och projektledning.

Vi erbjuder bl.a.

  • Successiv kalkyl och successiv tidsanalys
  • Earned Value Management (EVM). Metod för att tidigt upptäcka avvikelser mot kostnads-och tidsramar samt möjliggöra mätning av hur mycket värde skapats och vilken framdrift projektet har.
  • Planering, rutiner och ramverk för kostnadsstyrning
  • Kvalitativ och kvantitativ riskhantering med avseende på tid och kostnad

Daniel Rudqvist

Jack Hult