Postmuseum

Referensprojekt

Kungliga Posten förvärvade fastigheterna Penelope 1 och Penelope åren 1720 respektive 1792.

Här låg Stockholms enda postkontor fram till 1869 men inrymde även en rad andra funktioner och verksamheter fram till dess.

Fastigheterna som är på totalt ca 3500 m2 i flera våningsplan, har bebyggts och utvecklats  under flera etapper sedan 1650.
Fastigheten besitter höga kulturvärden och är, sedan 1935 byggnadsminnesförklarad enligt kulturmiljölagens tredje kapitel.
Mellan 1820 – 1825 utfördes ombyggnationer efter Fredrik Bloms ritningar och
gestaltningen i kvarteret blev mer sammanhållen i nyklassicistisk stil med
huvudentré genom kolonnportik från Lilla Nygatan 6. Byggnaderna i kvarteret
Penelope fungerade därefter som Centralposthus fram till 1875 och sedan
1906 disponeras huset som Postmuseum.

Kvarteret är byggt på utfylld sjöbotten och har liksom angränsande fastigheter
flera gånger haft behov av grundförstärkningar genom åren. Mätningar som
utförts visar att huvudbyggnaden mot Lilla Nygatan återigen är i behov av en
grundförstärkning vilket är beslutat att genomföras i olika steg fram till 2024.

Projektet avser genomförande av en entreprenad för grundförstärkning i fastighetens källare.

Metoden för förstärkning av grundläggning kommer att ske med jetinjektering, som är en sällan förekommen metod i Stockholm.