Roslagsbanan

Referensprojekt

Roslagsbanan är en 65 km smalspårig järnväg för persontrafik från Stockholms centrala delar till de nordöstra kranskommunerna. Banan har 38 stationer. Stora delar av banan är idag enkelspårig vilket är kapacitetsbegränsande och utgör en flaskhals för tågtrafiken på banan. Tidtabellen är oregelbunden och tågmöten vid stationer är tidsödande och gör trafiken störningskänslig.

Program Roslagsbanans utbyggnad (RBU) syftar till att skapa kapacitetsförstärkning, förbättra tillgängligheten, minska störningskänsligheten samt att förbättra trafiksäkerheten. Detta åstadkoms genom byggande av 22 km dubbelspår på strategiska sträckor så att en jämn och stabil trafik kan upprätthållas, en ny tågdepå i Molnby, uppgradering av befintlig depå i Mörby och anskaffning av 22 nya tåg (60 meters), i övrigt anpassning av infrastrukturen och befintliga fordon samt byggande av planfria korsningar mellan väg och järnväg.

Programmets totala budget ligger på drygt 10 miljarder kronor.

I Program RBU har omfattat följande projekt:
• Projekt Planering för dubbelspårsutbyggnad (järnvägsplan och systemhandlingsprojektering)
• Projekt Bana, utbyggnad av dubbelspår, säkerhetshöjande åtgärder och signalåtgärder
• Projekt Depå, ny depå i Vallentuna och upprustning av befintlig i Mörby
• Projekt Anskaffning av nya fordon X15p
• Projekt Upprustning av befintlig fordonsflotta X10p
• Projekt Bullerskyddsåtgärder och omgivningspåverkan

Projekten befinner sig i olika faser från planering till genomförande. Programmets sluttidpunkt är år 2024.

Qognito har bemanning i programledningen genom biträdande programledare och planerare. Tidigare har Qognito även bemannat flera av projekten genom biträdande projektledare, ansvarig för projektledningsstaben och ekonomi samt produktionsledning och byggledning.

Läs mer om Program Roslagsbanan på Region Stockholms websida.