Roslagsbanan

Referensprojekt

Roslagsbanan är en 65 km smalspårig järnväg för persontrafik från Stockholms centrala delar till de nordöstra kranskommunerna. Banan har 38 stationer. Stora delar av banan är idag enkelspårig vilket är kapacitetsbegränsande och utgör en flaskhals för tågtrafiken på banan. Tidtabellen är oregelbunden och tågmöten vid stationer är tidsödande och gör trafiken störningskänslig.

Program Roslagsbanans utbyggnad (RBU) syftar till att skapa kapacitetsförstärkning, förbättra tillgängligheten, minska störningskänsligheten samt att förbättra trafiksäkerheten. Detta åstadkoms genom byggande av 22 km dubbelspår på strategiska sträckor så att en jämn och stabil trafik kan upprätthållas, en ny tågdepå i Molnby, uppgradering av befintlig depå i Mörby och anskaffning av 22 nya tåg (60 meters), i övrigt anpassning av infrastrukturen och befintliga fordon samt byggande av planfria korsningar mellan väg och järnväg.

Programmets totala budget ligger på ca 9,6 miljarder kronor.

I Program RBU ingår för närvarande 6 projekt:
• Projekt Planering för dubbelspårsutbyggnad
• Projekt Genomförande för dubbelspårsutbyggnad
• Projekt Depå, ny depå i Vallentuna och upprustning av befintlig i Mörby
• Projekt Anskaffning av nya fordon X15p
• Projekt Samordnad driftsättning
• Projekt Bullerskyddsåtgärder och omgivningspåverkan

Projekten befinner sig i olika faser från planering till genomförande. Programmets sluttidpunkt är år 2024.

Qognito står idag för bemanning både i programledningen, genom biträdande programledare och planerare, samt i Projekt Genomförande genom biträdande projektledare och ansvarig för projektledningsstaben och ekonomi.

Läs mer om Program Roslagsbanan här:
http://www.sll.se/roslagsbanan/