Våtmarkspark i Vallentuna kommun

Referensprojekt

Vallentunasjön är idag en av Sveriges många övergödda insjöar. Övergödning leder till en kraftig tillväxt av växtplankton som leder till ett sämre siktdjup och begränsar ljusinsläppet till växtlighet på botten. Detta leder i sin tur till ytterligare minskat näringsupptag och rening av vatten, och ytterligare tillväxt av växtplankton.

Vallentuna kommun har i flera år, tillsammans med Täby kommun, arbetat aktivt med olika insatser för att vända trenden och förbättra vattenkvalitén i sjön.

Inom projekt Våtmarkspark avser Vallentuna kommun anlägga dammar för rening av dagvatten för att minska påverkan på recipienten. Arbetet planeras inom ett klassificerat naturreservat, vilket ställer krav på utförandet och val av åtgärder och metoder. Projektet medfinansieras av Länsstyrelsen genom LOVA-bidrag för att genomföra ytterligare insatser som gynnar den biologiska mångfalden.

Parallellt med anläggandet av dammar så utreds möjlighet till rening av Ormstaåns vatten, en å som löper genom centrala Vallentuna och för med sig höga halter näringsämnen från bland annat åkermarker.

Qognito ansvarar för projektledningen, vilket innebär styrning av projektet i samtliga faser utredning, projektering, lovansökan och genomförande av kommande entreprenad.

Projektet beräknas stå klart under Q4 2023.

Kontaktperson från Qognito är Christian Sjöborg.

Läs mer om projektet i artikel i tidningen Mitt-i-Vallentuna och i Vallentuna nya.